Privacyverklaring

Informatie over de manier waarop wij met uw privacygevoelige gegevens omgaan

Seagale, Mediation, Training en Coaching, gevestigd aan Badhuisweg 40 2587 CJ Den Haag, in de persoon van Lillian van Wesemael, bereikbaar via telefoonnummer 0644602452, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, evenals indien van toepassing de co-mediator en/of betrokkenen professionals (zoals advocaten en financieel deskundige) in het kader van overlegscheiding.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Seagale, Mediation, Training en Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam,  Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Seagale, Mediation, Training en Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • gegevens van personen jonger dan 16 jaar: burgerservicenummer (BSN), persoonsgegevens en zaaknummer van de procedure bij de rechtbank dan wel Gerechtshof in verband met het verkrijgen van een toevoeging  via de Raad voor Rechtsbijstand bij werkzaamheden als bijzondere curator.
  • gegevens van volwassenen: burgerservicenummer (BSN), persoonsgegevens en zaaknummer van de procedure bij de rechtbank dan wel gerechtshof in verband met het verkrijgen van een toevoeging  via de Raad voor Rechtsbijstand bij werkzaamheden als mediator of als bijzondere curator.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Seagale, Mediation, Training en Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Mediationdossiers

De mediator gebruikt de persoonsgegevens die u, dan wel uw advocaat, dan wel het gerecht, heeft verstrekt in het kader van een mediationopdracht om het mediationdossier te behandelen.

De gegevens die aan ons zijn verstrekt worden alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van ons werk, zoals aan de Raad voor Rechtsbijstand, het betreffende gerecht en de advocaat die een verzoek indient bij de rechtbank, eventueel andere professionals die betrokken zijn bij de mediation, en ingeval van een vaststellingsovereenkomst aan de wederpartij en de advocaat van de wederpartij.

Indien de mediation een verwijzing betreft van een gerecht zal het mediationbureau van het betreffende gerecht worden geïnformeerd over de uitkomst (al dan niet geslaagd) en het tijdsverloop van de mediation. Verdere informatie wordt niet verstrekt aan het mediationbureau tenzij daarvoor toestemming is gegeven en vastgelegd.

Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het mediationtraject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van de mediator, omdat de mediator de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. De mediator mag dan geen gegevens meer van u verwerken. De mediator kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het mediationdossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

Als u gebruik maakt van een toevoeging gelden de voorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand voor het verstrekken van gegevens waarmee is ingestemd bij het aanvragen van een toevoeging.

- Dossiers bij forensische mediation, bijzondere curatorschap. overlegscheiding

De persoons gegevens en bijzondere persoonsgevens  en  zaaknummers bij de rechtbank/ gerechtshof zoals verstrekt door het gerecht, door advocaten en/of door u zelf zullen worden verwerkt in verslaggeving aan het betreffende gerecht en eveneens toegezonden worden aan uw advocaat, advocaat van de wederpartij en de wederpartij en indien van toepassing de Raad voor de Kinderbescherming.

- Dossiers bij coaching

De persoons gegevens en bijzondere persoonsgegevens  door u verstrekt zullen niet verder worden gedeeld, tenzij hiervoor uw toestemming is gegeven.

Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden in uw opdracht of in opdracht van de rechtbank of het Gerechtshof of een andere instelling.

Seagale, Mediation, Training en Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en de Raad voor Rechtsbijstand.

Met wie delen wij uw gegevens?

Seagale, Mediation, Training en Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de mediator verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan de Mediator heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van de mediator de financiële administratie dan wel de incasso werkzaamheden verricht.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen de mediator indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan Veilig Thuis.

Geautomatiseerde besluitvorming

Seagale, Mediation, Training en Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mediationdossier, verslagen bijzondere curator, coachingdossiers

Wij bewaren de dossiers, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende 7 jaar nadat het dossier gesloten is. In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer dan 7 jaar, indien de mediator van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Seagale, Mediation, Training en Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken in de websites www. ouderschapsplanner.info. De website www.seagale.nl gebruikt alleen cookies om het aantal bezoekers in bij te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Seagale, Mediation, Training en Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Seagale, Mediation, Training en Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Seagale, Mediation, Training en Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Versie maart 2024